☜ Tillbaka till start

Huru tillbakar man kakor bäst?

Hvad roligt att Du vill tillbaka kakor! Nedan följa några bra tips om «Bakelser, allehanda slag» från Christina Wargs berömda kokbok. Lyckligt tillbakande!

Tårt‐Deg.

Twätta rätt wäl all ſältan utur ſmör, klap­pa det ſedan uti tunna kakor, och lät det då ligga i friſkt watten; tag emedlertid något mindre än en half jungfru bränwin och ſå mycket watten at qwarteret blifwer fullt, der­til en ägge‐gula och et ſtycke af det twättade ſmöret, ſtort ſom et litet höns‐ägg; rör det wäl tilſammans och giör deraf en lös deg med godt hwetemiöl, ar­beta honom förſt rätt wäl med en träſked uti käril­let, och ſedan likaledes på bordet med händerna; men med det minſta miöl, ſom han kan handteras: wäg honom ſedan uti et kläde, tag degen utur klä­det, och lägg det uttwättade ſmöret deruti, men lät watnet afrinna; tag då efter wigten något mindre ſmör, än degen wägde, kafla ut degen helt tunt på bordet med bakelſe‐kaflan, och klappa af ſmörka­korna det wåta uti en ſerviette, ſedan lägges alle­ſammans bredwid hwarandra, på den ena ſidan af degen, och den andra ſidan wikes då öfwer; derefter kaflas det åter tunt ut: då lägges degen i 3 delar, och kaflas ſåledes ut 3 eller 4 gånger; men det obſerveras, at ju mindre han då handteras med händerna, ju bättre det är, och ju mindre miöl ſom dertil brukas, ju bättre det är, allenaſt at han intet ſitter faſt wid bordet. När degen ſålunda är tillagad, ſå ſkäres han i 2 delar, hwilka utkaflas hwar och en för ſig, något tiockare än en dubbel ſlant, dock bör den ena wara tiockare, och af den utſkäres botten til tårtan, efter fatets ſtorlek, och den andra likaledes til låck, ſom utkruſas efter be­hag; ſedan lägges botten‐degen på papper och fyll­ningen derpå, ſom jämkas ut, at det intet blifwer breda bräddar: derefter lägges det utkruſade låcket derpå, men bräddarna wätas litet emellan med watten, ſå at de faſtna tilhopa, och gräddas ſedan på papper i ugnen.

När tårtor giöras med rims‐låck, ſå ſpårras hel fina rimſor med bakelſe‐ſpårren, af den degen, ſom ſkal wara til låcket, hwilka då läggas uti ſmå täta rutor ofwanuppå fyllningen: men då ſpårras ock ut en ſå bred rimſa, ſom brädden är, och läg­ges omkring, hwilken utkruſas efter behag. Af ſamma deg kan giöras petits patés, hwilken tunt utkaflas och lägges uti ſmå former, då hafwes deruti hwad ſlags fyllning ſom behagas, och der of­wanuppå lägges helt ſmala utſpårrade rimſor, af ſamma deg, uti fina rutor.

Tårt‐deg på annat ſätt.

Giör deg på ſamma ſätt, ſom mandel‐mußlor, hwartil kan nyttjas något mera miöl, ſå at han kan utkaflas på bordet; men af ſådan deg bör det wara låck af rimſor, ſom utſpårras eller ſkäres hel ſmala med knifwen, och ſedan formeras ſom en annan tårta med fyllning; dock äro ſyrliga fyllningar härtil tienligaſt.